Regulamin serwisu

Regulamin portalu E-ogródek

Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, zwana dalej Spółką, udostępnia portal E-ogródek bezpłatnie użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione na niniejszej stronie internetowej.

Zabronione treści

W portalu E-ogródek nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, treści pornograficzne, treści nieetyczne czy uznawane za niemoralne.

Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w portalu zdjęć, grafiki, wideo oraz innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności:

 • zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
 • zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
 • obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
 • przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,
 • naruszające prawo do prywatności,
 • zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora,
 • treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególności hakerstwa, crackingu lub phreackingu; zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy,
 • treści powszechnie uznane jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum),
 • treści zawierających reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść E-ogródek.

Użytkownicy naruszający przedstawione zasady mogą zostać usunięci z portalu poprzez zablokowanie lub też usunięcie profilu Użytkownika. Spółka ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści, zdjęć samodzielnie zamieszczonych na łamach portalu przez użytkowników w przypadku uznania, iż są one niezgodne z prawem, naruszają ww. normy, naruszają prawa osób trzecich.

Spółka zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany funkcjonalności portalu w każdym czasie,
 • czasowego zawieszania działania portalu,
 • trwałego wyłączenia portalu,
 • niezwłocznego nieodwołalnego usunięcia dowolnej treści (np.: zdjęcia, tekstu lub linku).

Każdy konkurs, promocja lub specjalna oferta dla zarejestrowanych Użytkowników będzie regulowana oddzielnym regulaminem.

Rejestracja na portalu e-aranżacje.pl

 • Każdy Użytkownik może założyć i korzystać wyłącznie z jednego konta przyporządkowanego do jego adresu e-mail. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z konta.
 • Warunkiem uzyskania statusu Użytkownika konta jest zapoznanie się z treścią niniejszego  Regulaminu. Użytkownik konta zakłada swój login i hasło pozwalające mu aktywnie korzystać z zasobów portalu e-aranżacje.pl
 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, normami społecznymi oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet,  a także postanowieniami niniejszego regulaminu.
 • Rejestracja na portalu e-aranzacje.pl jest darmowa.

Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Spółką  oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z portalu, w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy prawo prasowe oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Spółki oraz poszanowania dobrych obyczajów.

Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji Użytkowników, a także może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na zasadach opisanych poniżej.

Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji materiałów informacyjnych przygotowywanych przez redakcję serwisu. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.

Linki do innych stron www

Na stronach portalu E-ogródek mogą być umieszczane linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. Spółka nie odpowiada jednak za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron, ani za treść informacji tam zawartych.

Prawa autorskie

Korzystanie z informacji, danych umieszczonych w portalu E-ogródek nie oznacza dla użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

W szczególności, zabronione jest kopiowanie treści lub jej części oraz zdjęć i elementów graficznych (w tym elementów wizerunkowych portalu), a także ich udostępnianie publiczne.

Użytkownik portalu E-ogródek oświadcza, że posiada wszelkie prawa w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć, tekstów i video (w tym szczególnie umieszczanych przez Użytkownika samodzielnie na portalu E-ogródek). Ponadto Użytkownik oświadcza, iż ww. utwory są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów.

Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w portalu ww. materiałów/utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

Użytkownik upoważnia niniejszym Spółkę do nieodpłatnego wykorzystywania ww. materiałów, w szczególności poprzez ich publikowanie na stronach E-ogródek i innych portalach lub gazetach Spółki oraz utrwalenie, zwielokrotnianie i publikowanie w wydawanych przez Spółkę wydawnictwach i wprowadzanie ich do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity itp. Ponadto Użytkownik upoważnia Spółkę do wykorzystywania ww. materiałów w celach promocyjnych i reklamowych.

Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z portalu zgodnie z regulaminem, do korzystania przez Spółkę z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Spółki, w tym organizacji takich działań. Spółka informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Spółki oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania umowy świadczenia usług łączącej Użytkownika ze Spółką. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Spółki na piśmie (na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z portalu.

Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administratora Danych Osobowych może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzania jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: sekretariat@polskapress.pl

Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie oraz powierzanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, o jakim mowa powyżej.

Rejestrując się w serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail, informację handlową dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Spółkę, a w szczególności w zakresie portalu E-ogródek, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką.

Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newslettera wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newslettera i mogą być wykorzystane do wysyłki ofert handlowych drogą elektroniczną. Podanie danych jest zawsze dobrowolne i wykorzystywane jest przez Spółkę zgodnie z wolą użytkownika i celem ich przekazania. Każdy z zarejestrowanych użytkowników Newslettera ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z naszej bazy. W tym celu należy kliknąć na odpowiedni odnośnik znajdujący się w stopce każdej z wysłanych wiadomości

Zmiany w regulaminie portalu E-ogródek

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego portalu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w niniejszym regulaminie. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników portalu. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji.

Niniejszy regulamin portalu E-ogródek wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Przydatne porady

Wyjątkowe konkursy

Nowości rynkowe

Zapisz się do newslettera

Zobacz także