ukryj

Katalog preparatów ochrony roślin

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

Select super 120 EC

Producent:
Arysta LifeScience North America Corporation
Importer:
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
kletodym
Grupa chemiczna:
związek z grupy cykloheksanodionów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Krótki opis:
DZIAŁANIE NA CHWASTYŚrodek wykazuje działanie systemiczne, pobierany jest bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin jednoliściennych. Efektem działania jest żółknięcie, a następnie zasychanie najmłodszych liści chwastów i jest to widoczne po upływie około 7 dni od opryskiwania.Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i wilgotna gleba przyspieszają działanie środka.Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów.Jednoroczne chwasty jednoliścienne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4-6 liści.Chwasty wrażliwe np: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, wiechlina roczna, wyczyniec polny, życice.Chwasty odporne np: rośliny dwuliścienne.
Działanie na roślinę:
układowy / systemiczny
Karencja:
bobik, cebula, groch, ziemniak, marchew, pietruszka, rzepak - 60 dni burak - 30 dni fasola, bób - 39 dni kapusta, ogórek - 35 dni por - 28 dni pomidor - 21 dni. truskawka - nie dotyczy
Substancja czynna:
kletodym; (RS)-2-1{(E)-1-[(E)-3-chloroalliloksyimino] propylo}-5-[2-(etylosulfanylo)propylo]-3-hydroksycykloheksen-2-on (związek z grupy cykloheksanodionów) -120 g w 1 l. Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne, frakcja naftowa niespecyfikowana.
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa drażniąco na skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 477/99 z dnia 19.02.1999 r. zmienione decyzja, MRiRW Nr 43/2002 z dnia 03.09.2002r., decyzją Nr R-99/2003p z dnia 24.07.2003 r., decyzją Nr R-707/2003 z dnia 9.12.2003 r., decyzją Nr R-97/2004 z dnia 18.02.2004 r. oraz decyzją MRiRW Nr R-249/2007 z dnia 22.05.2007 r.
Dawka (dla roślin sadowniczych):
 - truskawka.Opryskiwać w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów, przed kwitnieniem roślintruskawki lub po zbiorze owoców.Uwagi:1.Na plantacjach nowo sadzonych zabieg wykonać po przyjęciu się roślin truskawki.2. Zabieg środkiem Select Super 120 EC wykonać co najmniej na 7 dni przed i w 7 dnipo użyciu na plantacji środków Goltix 70 WG, Venzar 80 WP lub Betanal ProgressAM 180 EC.Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
- burak ćwikłowy.Opryskiwać, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy roślinyzakryły nie więcej niż 50% międzyrzędzi.UwagaNie stosować w buraku ćwikłowym przeznaczonym na botwinę.- cebulaz siewu: opryskiwać od fazy 1-2 liści właściwychplantacje nasienne: opryskiwać w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów.UwagaNie zbierać szczypioru z plantacji traktowanej środkiem.- kapusta.Opryskiwać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych.- marchew, pietruszka.Opryskiwać od fazy 2 liści w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów jednoliściennych.UwagaNaci pietruszki nie przeznaczać do konsumpcji.- ogórek.Opryskiwać od fazy 2 liści właściwych ogórka, w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów.- groch jadalny zielony.Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez roślinę uprawną co najmniej 2-3 liści, w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów.UwagaW grochu środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastów jednorocznych.- fasola.Opryskiwać po wschodach od momentu pojawienia się pierwszej pary potrójnych liści w odpowiedniej fazie chwastów jednoliściennych-pomidor.Opryskiwać po przyjęciu się rozsady, w odpowiedniej fazie chwastów jednoliściennych.- por z siewu.Opryskiwać od fazy 1 liścia roślin pora i w odpowiedniej fazie chwastów jednoliściennych.- por z rozsady.Opryskiwać po przyjęciu się rozsady i w odpowiedniej fazie chwastów jednoliściennych.-bób.Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez roślinę uprawną co najmniej 2-3 liści i w odpowiedniej fazie chwastów jednoliściennych.
Dawka (dla roślin rolniczych):
burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne).Opryskiwać w okresie od wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści do momentu, gdy rośliny zakryły nie więcej niż 50% międzyrzędzi. Uwaga  Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę, środek stosować na 7 dni przed przerywką lub nie wcześniej niż w 7 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate lub perz pojawiły się ponownie).- rzepak ozimy.Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną nie później niż do początku wybijania w pędy kwiatowe.UwagaŚrodek stosować wyłącznie do zwalczania chwastów jednorocznych.- bobik, groch jadalny na suche nasiona.Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny uprawne co najmniej 2-3 liści, w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów.- ziemniak.Opryskiwać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach ziemniaka, gdy roślinyosiągnęły wysokość 13-15 cm), ale przed zakryciem międzyrzędzi, w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów.
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLINŚrodek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji roślin nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Select Super 120 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których zaleca się stosować środek, lub inne rośliny dwuliścienne.OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):bobik, cebula, groch, ziemniak, marchew, pietruszka, rzepak - 60 dniburak - 30 dnifasola, bób - 39 dnikapusta, ogórek - 35 dnipor - 28 dnipomidor - 21 dni.truskawka - nie dotyczyOKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegającyzatruciu): NIE DOTYCZYPRZECIWWSKAZANIAŚrodka nie stosować:■ podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola, zwłaszcza plantacje roślin jednoliściennych (np. kukurydzy, zbóż).-podczas długotrwałej suszy--jeżeli w ciągu godziny po zabiegu może wystąpić opad deszczuSPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJPrzed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebnąjej ilość.Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.Podczas stosowania środka nie dopuścić do:-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.PRZECHOWYWANIEChronić przed dziećmi.Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKANie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.Unikać zanieczyszczenia skóry .Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchnipoprzednio opryskiwanej, nie wcześniej niż 1 godzinę po zakończeniu zabiegu.Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy , u którego środek został zakupiony.Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.UWAGA!ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.ANTIDOTUM: brak, stosować leczenie objawoweW przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów : niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.Pomoc medycznaW zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Zobacz także:

Najnowsze artykuły:

Geranium, czyli anginka: jak uprawiać ją w domu i na co pomaga

Geranium, czyli anginka: jak uprawiać ją w domu i na co pomaga

Popularna wśród babć anginka podobna jest do pelargonii. Pachnie jak cytryna, a do tego zwalcza wirusy i bakterie. Przeczytaj cały artykuł

Jak uprawiać w domu awokado z pestki

Jak uprawiać w domu awokado z pestki

Awokado znane jest zwłaszcza jako zdrowy i smaczny owoc. Tylko nieliczni wiedzą, że posadzone w doniczce – rośnie... Przeczytaj cały artykuł

Drewno do kominka i nie tylko – przygotowanie drewna na opał

Drewno do kominka i nie tylko – przygotowanie drewna na opał

Jesienne i zimowe wieczory spędzane przy kominku są niezwykle przyjemne. Jednak, żeby się nimi cieszyć, trzeba... Przeczytaj cały artykuł

Jak uprawiać i pielęgnować grudnik - roślinę, która kwitnie zimą

Jak uprawiać i pielęgnować grudnik - roślinę, która kwitnie zimą

Grudnik to bardzo dekoracyjna roślina doniczkowa, której wielką zaletą jest to, że kwitnie zimą. Uprawa i pielęgnacja... Przeczytaj cały artykuł

Jak dbać o chryzantemy doniczkowe

Jak dbać o chryzantemy doniczkowe

Ostatnie kwiaty sezonu, na pożegnanie lata! Chryzantemy ozdobią wejście do domu i parapet najchłodniejszego pokoju. Przeczytaj cały artykuł

Sprzęt ogrodniczy – przygotowanie do zimy

Sprzęt ogrodniczy – przygotowanie do zimy

Do nadchodzącej zimy musimy przygotować nie tylko nasz ogród, ale także wszystkie maszyny, które przez nadchodzące... Przeczytaj cały artykuł

E-mieszkanie

E-ściany

Urządzone.pl

E-dach

Najpopularniejsze tagi:

Zamów newsletter