ukryj

Katalog preparatów ochrony roślin

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

Nomolt 150 SC

Producent:
BASF Polska Sp. z o.o.
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
teflubenzuron
Grupa chemiczna:
związek z grupy pochodnych benzoilomocznika
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Krótki opis:
Środek owadobójczy w postaci stężonej zawiesiny wodnej do rozcieńczenia wodą do stosowania aparaturą naziemną lub agrolotniczą, o działaniu żołądkowym przeznaczony do zwalczania najwcześniejszych stadiów larwalnych w roślinach rolniczych, sadowniczych warzywnych, ozdobnych pod osłonami oraz w leśnictwie.Środek stosuje się do opryskiwania, podlewania i zaprawiania nasion.Na roślinie działa powierzchniowo.Ze względu na selektywność dla owadów pożytecznych środek jest przydatny w integrowanych programach ochrony roślin.
Działanie na roślinę:
powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
żołądkowy
Karencja:
runo leśne - 24 godziny pieczarka, oberżyna - 3 dni pomidor, papryka, ogórek pod osłonami - 7 dni kapustne, ziemniak, chrzan - 14 dni owoce ziarnkowe, pestkowe i jagodowe - 28 dni. zaprawianie nasion: cebula, marchew, fasola, ogórek – nie dotyczy
Fazy fenologiczne:
cały sezon wegetacyjny
Substancja czynna:
teflubenzuron - 150 g w 1 litrze środka.1-(3,5-dichloro-2,4-difluorofenylo)-3-(2,6- difluorobenzoilo)-mocznik
Grupa chemiczna:
związek z grupy pochodnych benzoilomocznika
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 902/2001 z dnia 11.12.2001 r., zmienione decyzją MRiRW Nr R - 362/2003p z dnia 13.08.2003r., decyzją MRiRW Nr R - 130/2004o z dnia 19.03.2004 r., decyzją MRiRW Nr R - 184 /2007 z dnia 27.04.2007 r., decyzją MRiRW Nr R- 88/2008 z dnia 30.04.2008 r., oraz decyzją MRiRW Nr R-214/2009d z dnia 4.12.2009 r.
Dawka (dla roślin sadowniczych):
drzewa owocowe i krzewy jagodowe- gąsienice zjadające i minujące liścieZalecana dawka: 0,75 l/ha.- owocówkiZalecana dawka: 0,75 l/ha.Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż na początku stadium jaj zwanego "stadium różowego krążka"Zalecana ilość wody: drzewa owocowe 500-750 l/ha, krzewy jagodowe 500-900 l/ha.UWAGI:1. Z uwagi na żołądkowe działanie środka konieczne jest dokładne opryskiwanie roślin.2. Przygotowaną ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po sporządzeniu,najpóźniej w ciągu 12 godzin.3. Zaprawionego materiału siewnego używać wyłącznie do siewu - nie wolno przeznaczać go na paszę.4. Zaprawioną marchew i cebulę przeznaczać tylko na zbiór jesienny.5. Zabieg agrolotniczy wykonać, gdy prędkość wiatru wynosi 1-3 m/sek.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Rośliny warzywne (w gruncie)OPRYSKIWANIEkapustne, chrzan- gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczkaZalecana dawka: 0,2 l/ha.Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.PODLEWANIEkapustne- śmietka kapuścianaZalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody).Podlewać rośliny wysadzone na miejsce stałe stosując 50 ml cieczy pod jedną roślinę.Zabieg wykonać w okresie lotu muchówek, to jest najczęściej w okresie kwitnienia kasztanowca.ZAPRAWIANIEcebula- śmietka cebulankaZalecana dawka: 70-100 ml środka na 1 kg nasion.Wyższą z zalecanych dawek stosować do zaprawiania nasion przeznaczonych dowczesnego siewu to jest do 15.IV.marchew- połyśnica marchwiankaZalecana dawka: 70 ml środka na 1 kg nasion.fasola, ogórek- śmietka kiełkówkaZalecana dawka: 10 ml środka na 1 kg nasion.Rośliny warzywne (pod osłonami)pomidor, ogórek, papryka, oberżyna.- mączlik szklarniowyZalecane stężenie: 0,04%. (40 ml środka w 100 litrach wody).Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.pieczarka- larwy muchówekZalecana dawka: 1,5-3 ml środka na 1 m2 uprawy w 2,5 l wody.Polewać lub opryskiwać w ciągu pierwszych 3 dni po nałożeniu okrywy (szczególniedokładnie brzeżne części półek).UWAGI: 1. Z uwagi na żołądkowe działanie środka konieczne jest dokładne opryskiwanie roślin. 2. Przygotowaną ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po sporządzeniu, najpóźniej w ciągu 12 godzin. 3. Zaprawionego materiału siewnego używać wyłącznie do siewu - nie wolno przeznaczać go na paszę. 4. Zaprawioną marchew i cebulę przeznaczać tylko na zbiór jesienny. 5. Zabieg agrolotniczy wykonać, gdy prędkość wiatru wynosi 1-3 m/sek.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Ziemniak- larwy stonki ziemniaczanejZalecana dawka: 0,25 l/ha.Opryskiwać w okresie masowego składania jaj oraz wylęgania się larw.Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokropliste.UWAGI: 1. Z uwagi na żołądkowe działanie środka konieczne jest dokładne opryskiwanie roślin. 2. Przygotowaną ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po sporządzeniu, najpóźniej w ciągu 12 godzin. 3. Zaprawionego materiału siewnego używać wyłącznie do siewu - nie wolno przeznaczać go na paszę. 4. Zaprawioną marchew i cebulę przeznaczać tylko na zbiór jesienny. 5. Zabieg agrolotniczy wykonać, gdy prędkość wiatru wynosi 1-3 m/sek.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Rośliny ozdobne (pod osłonami)- larwy ziemiórekZalecane stężenie: 0,05%.(50 ml środka w 100 litrach wody).Stosować 3,5 l cieczy użytkowej na m2 powierzchni, dwukrotnie co 10 dni.Leśnictwostarsze drzewostany- zasnuje, osnuje, boreczniki, brudnica mniszka i inne gąsienice szkodliwych motyliZalecana dawka: 0,1-0,2 l/ha.Środek stosowany na jaja zmniejsza liczbę wylęgających się larw.Środek w wyższej z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.Do zabiegów środek stosować łącznie ze środkiem pomocniczym Ikar 95 EC lub Dedal 90 EC w dawce 0,7-1 l/ha z dodatkiem wody w ilości 1,3-2 l/ha.UWAGI: 1. Z uwagi na żołądkowe działanie środka konieczne jest dokładne opryskiwanie roślin. 2. Przygotowaną ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po sporządzeniu, najpóźniej w ciągu 12 godzin. 3. Zaprawionego materiału siewnego używać wyłącznie do siewu - nie wolno przeznaczać go na paszę. 4. Zaprawioną marchew i cebulę przeznaczać tylko na zbiór jesienny. 5. Zabieg agrolotniczy wykonać, gdy prędkość wiatru wynosi 1-3 m/sek.
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZYSPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJPrzed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie.Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.Podczas stosowania środka aparaturą agrolotniczą stosować się ściśle do zaleceń BHP obowiązujących podczas zabiegów agrolotniczych.Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA I TECHNIKAZAPRAWIANIAZaprawiać w zaprawiarkach bębnowych napędzanych elektrycznie lub ręcznie zgodnie z instrukcją obsługi.Do zaprawiarki kolejno wsypać odważoną ilość nasion, następnie rozprowadzić równomiernie na nasionach uprzednio przygotowaną mieszaninę środka Nomolt 150 SC z rozcieńczonym środkiem Policrust 9,5 S lub Policrust 9,5 PS (w dawkach zalecanych w etykiecie) i zaprawiać 5-10 minut.Nasiona cebuli i marchwi wymagają dosuszenia do wilgotności określonej normą dla poszczególnych gatunków.PRZECHOWYWANIEPrzechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC, z dala od źródeł ciepła.Chronić przed dziećmi.Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLINNie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.Nie wdychać pary rozpylonej cieczy użytkowej.Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.Nosić odpowiednią odzież ochronną.W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobisteW przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczaskolejnego zaprawiania, aparaturę dokładnie oczyścić zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki.Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.UWAGA!ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃPO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYMTAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.Pomoc medycznaW zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Zobacz także:

Najnowsze artykuły:

Sadzimy kwiaty we wrześniu

Sadzimy kwiaty we wrześniu

Wrzesień to najlepszy miesiąc, by pomyśleć o wiośnie w ogrodzie. Choć na razie wiosna wydaje się odległa, to wiele... Przeczytaj cały artykuł

Deska tarasowa Gamrat – trwały, nowoczesny i funkcjonalny taras

Deska tarasowa Gamrat – trwały, nowoczesny i funkcjonalny taras

Deska tarasowa z kompozytu drewna to ceniony materiał, coraz częściej wybierany przez projektantów i wykonawców... Przeczytaj cały artykuł

Miejsce wypoczynku w ogrodzie czyli „concretny” relaks

Miejsce wypoczynku w ogrodzie czyli „concretny” relaks

Nieważne: duży, mały nowoczesny czy tradycyjny – z założenia kojarzy się z wypoczynkiem i spędzaniem wolnego czasu... Przeczytaj cały artykuł

Rośliny balkonowe – pielęgnacja i nawożenie

Rośliny balkonowe – pielęgnacja i nawożenie

Długo i obficie kwitnące kwiaty mogą być prawdziwą ozdobą naszego ogrodu lub balkonu. Jednak, aby mogły cieszyć oko... Przeczytaj cały artykuł

Ostróżki - kwiaty z wiejskiego ogródka

Ostróżki - kwiaty z wiejskiego ogródka

Ostróżki, głównie uprawiane są z przeznaczeniem na kwiat cięty. Stanowisko pod uprawę ostróżek, powinno być słoneczne Przeczytaj cały artykuł

Dżem jeżynowy - przepis

Dżem jeżynowy - przepis

Dżem z jeżyn możemy dodawać do ciast, gofrów, naleśników czy kanapek. Owoce przeznaczone do przetworów powinny być... Przeczytaj cały artykuł

E-dach

E-ściany

E-łazienki

E-izolacje

Najpopularniejsze tagi:

Zamów newsletter