ukryj

Katalog preparatów ochrony roślin

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

Dursban 480 EC

Producent:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
chloropiryfos
Grupa chemiczna:
związek z grupy fosforoorganicznych
Zakres temperatur:
min: 15°C, max: brak ograniczen prod.
Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.Środek o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony jest do zwalczania niektórych szkodników w buraku cukrowym i pastewnym, tytoniu, roślinach sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz w leśnictwie.Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.
Działanie na roślinę:
powierzchniowywgłębny
Działanie na agrofaga:
gazowykontaktowyżołądkowy
Karencja:
burak cukrowy i pastewny - 30 dni marchew - 14 dni kapustne - 21 dni. rośliny sadownicze (drzewa owocowe, krzewy jagodowe, truskawka) – nie dotyczy tytoń – nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
96 godz.
Substancja czynna:
Chloropiryfos: tiofosforan 0-3,5,6-trichloropirydyn-2-ylo-0,0-dietylu (związek z grupy fosforoorganicznych) 480 g w 1 litrze środka Substancja niebezpieczna nie będąca substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne; niskowrząca benzyna - niespecyfikowana
Grupa chemiczna:
związek z grupy fosforoorganicznych
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Środek łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Bardzo toksyczny dla pszczół.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 41/2002 z dnia 27.05.2002r. zmienione decyzją MRiRW Nr R-71/2002/p z dnia 18.11.2002 r. decyzją MRiRW Nr R-160/2004o z dnia 02.04.2004 r. oraz decyzją MRiRW Nr R-25/2007 z dnia 02.02.2007 r.
Dawka (dla roślin sadowniczych):
drzewa owocowe, krzewy jagodowe, szkółki drzew i krzewów owocowych-pędraki, drutowce, opuchlaki.Zalecana dawka: 5 l/ha.Opryskiwać przed sadzeniem drzew lub krzewów i wymieszać środek z glebą poprzezzabronowanie.truskawka-opuchlakiZalecana dawka: 2,5 - 3 l/ha.Opryskiwać rośliny i glebę po zbiorze owoców, po uprzednim skoszeniu i usunięciu liści.Zalecana ilość wody: 750 - 900 l/ha.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
rośliny kapustne-gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy.Zalecana dawka: 0,9 l/ha.Opryskiwać w okresie wylęgania się gąsienic.-mszyca kapuściana.Zalecana dawka: 1,2 l/ha.Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.marchew-połyśnica marchwianka.Zalecana dawka: 1,5 l/ha.Opryskiwać rośliny w momencie lotu muchówek tj. na początku kwitnienia grochodrzewu.Zabieg powtórzyć po upływie 7 dni.Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Dawka (dla roślin rolniczych):
burak cukrowy i pastewny- pędraki, drutowce, drobnica burakowa.Środek stosować:do opryskiwania gleby na 3-4 dni przed siewem buraków (wymieszać z glebą poprzez zabronowanie) w dawkach:2-2,5 l/ha Lub 1,5 l/ha w przypadku wysiewania nasion otoczkowanych lub zaprawionych tylko insektycydemZalecana ilość wody 150 - 400 l/hado opryskiwania pasowego gleby równocześnie z siewem w dawkach:1,5 l/ha (w 7 l wody) - opryskując kropelkowo specjalnym aplikatorem np. "Peripump" 1,5 l/ha (w 100 l wody) - używając opryskiwacza 6 rzędowego z dyszamipłaskostrumieniowymi o kącie rozpylania 80º.-pchełka burakowa, płaszczyniec burakowy, mszyca trzmielinowo-burakowa, larwy śmietki ćwiklanki.Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha.Zabieg wykonać po wschodach buraków.Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.tytoń-rolnice, drutowce.Zalecana dawka: 2,5 l/ha.Zabieg wykonać na 4-5 dni przed posadzeniem roślin i wymieszać środek z glebą poprzez zabronowanie.Zalecana ilość wody: 400 l/ha.Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Rośliny ozdobne (w gruncie)-pędraki, drutowce.Zalecana dawka: 5 l/ha.Opryskiwać glebę przed sadzeniem roślin i wymieszać poprzez zabronowanie.Zalecana ilość wody: 600 l wody/ha.Leśnictwoszkółki leśne i tereny przeznaczone do zalesień (dezynsekcja gleby)-pędraki, drutowce, rolnice.A) przed sezonem wegetacyjnymZalecana dawka: 2,5-5 l/ha.Zalecana ilość wody: 450 -600 l/ha.B) po rozpoczęciu sezonu wegetacyjnegoZalecana dawka: 2,5-5 l/ha.Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha.Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku starszych larw oraz dużej liczebności szkodnika.zabezpieczanie surowca drzewnegoZalecane stężenie: 2%. (2 l środka w 100 l wody).Stosować 5 l cieczy użytkowej na 1 m3 drewna.
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI (okres zapobiegający zatruciu): 24 godziny.OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): 96 godzin.SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJPrzed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.PRZECHOWYWANIEPrzechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0º i nie wyższej niż 30ºC.Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.Przechowywać z dala od źródeł ciepła.Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKANie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowejW przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież iprzemyć zanieczyszczona skórę dużą ilością wody i mydłaNosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.Używać odpowiednich pojemników, zapobiegających skażeniu środowiskaW razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednioopryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek zostałzakupiony.Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.UWAGAZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.OBJAWY ZATRUCIAPocenie, ból głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, ból żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.PIERWSZA POMOCJeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć skażoną odzież, umyć skażoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać etykietę.Zalecenie dla lekarza:leczenie:1. Jeśli występują oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanuatropiny (w przypadku dzieci w paru dawkach) i powtarzać (gdy to konieczne) dopóty, dopóki nie nastąpi pełna atropizacja.2. Jeśli to możliwe, podać 1 g pralidoksyny domięśniowo. Powtórzyć po 3-4 godz.inne środki zaradcze:1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpią zaburzenia w oddychaniu zastosować sztuczneoddychanie i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza.. Możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachalną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.3. Jeśli preparat został połknięty szybko spowodować wymioty (dotykając palcami tylną część gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody. Kontynuować tak długo aż wymiociny będą klarowne. Nie podawać żadnych środków doustnych, gdy poszkodowany jest nieprzytomny.4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować co najmniej 24 godziny.Pomoc medycznaW zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Zobacz także:

Najnowsze artykuły:

Kwiaty na Dzień Kobiet

Kwiaty na Dzień Kobiet

Dzień Kobiet to święto, które ma mieszaną sławę. Przez lata oficjalnie obchodzone, nie wszystkim dobrze się kojarzy... Przeczytaj cały artykuł

Podświetlona ścieżka ogrodowa

Podświetlona ścieżka ogrodowa

Podświetlana ścieżka ogrodowa została wykonana z elementów imitujących polne kamienie. Przeczytaj cały artykuł

Hoja

Hoja

Jednym z piękniejszych pnączy kwitnących w naszych mieszkaniach, jest z pewnością hoja (Hoya). Przeczytaj cały artykuł

Nawierzchnie z klinkieru

Nawierzchnie z klinkieru

Warto zwrócić uwagę na nawierzchnie z klinkieru, a dokładniej z klinkierowych cegieł brukowych. Przeczytaj cały artykuł

Żywopłoty formowane – jakie wybrać rośliny

Żywopłoty formowane – jakie wybrać rośliny

Żywopłoty formowane, czyli przycinane tak w ten sposób, że tworzą jednolitą zieloną ścianę od dawna są popularne... Przeczytaj cały artykuł

Pieczarki w cieście naleśnikowym

Pieczarki w cieście naleśnikowym

Z mąki wody i jajek, zrobić półpłynne ciasto o konsystencji gęstej śmietany, doprawić je solą i znaczną ilością pieprzu. Przeczytaj cały artykuł

Urządzone.pl

E-izolacje

E-mieszkanie

E-dach

Najpopularniejsze tagi:

Zamów newsletter